D’interès per als autors d’articles a Monografies del Montseny

Naturalesa i orientació temàtica de Monografies del Montseny

1. Monografies del Montseny és una llibre (en format paper, amb ISBN) editat anualment per l’associació Amics del Montseny, orientat a la publicació d’articles de divulgació que tinguin com àmbit o objectiu prioritari el Montseny, o que els editors puguin considerar d’interès. Alhora, els mateixos articles seran publicats en obert a www.amicsdelmontseny.cat

2. Monografies del Montseny accepta originals prèviament proposats a  consideració i sotmesos al procés de revisió del Consell de Redacció, que presentin resultats d’acord amb els mètodes habituals de treball i  publicació de les ciències humanes, socials, naturals i del medi. No s’acceptaran articles ja publicats (de manera literal) o en premsa.


Procés de proposta, lliurament i avaluació d’articles

3. Els autors interessats a proposar un article per al proper número previst de Monografies del Montseny han de fer arribar els originals de l’article proposat a l’actual director de Monografies del Montseny, a l’adreça electrònica oscar.farrerons@upc.edu

4. El lliurament dels originals s’ha de fer per mitjà d’un fitxer digital en format .doc o .docx i pdf per correu electrònic (amb fotografies o il·lustracions si en porten) abans de finals del mes de febrer.

5. Cal lliurar en fitxers a banda les il·lustracions, taules o mapes en bones condici­ons; les fotografies seran preferentment de bona qualitat i ben contrastades, en format .jpg, i amb indicació de la seva autoria; totes han d’anar numerades correlativament i cal facilitar el peu d’il·lustració corresponent. Si se’n proposen més de cinc, el Consell de Redacció podrà resoldre sobre la conveniència de publicar-les. Tota figura ha de ser indicada al text.

6. Els articles lliurats no superaran l’extensió de 10 pàgines habituals (30 línies x 70 caràcters), incloent-hi les il·lustracions, mapes o taules. En total aproximadament 22.000 caràcters amb espais; altrament el Consell de Redacció en valorarà la publicació.

7. Els articles seran revisats anònimament pel Consell de Redacció o per avaluadors externs a Monografies del Montseny. S’informarà personalment sobre la idoneïtat o no de la publicació, i es permetrà un nou enviament amb les modificacions proposades si fos el cas.

Sobre l’organització i format dels originals

8. A l’inici cal un resum en català de 900 caràcters amb espais com a màxim. I el mateix resum (de 900 de caràcters amb espais) en anglès.

9. Els títols dels diversos apartats no aniran numerats i seran en negreta i separats per un espai addicional de l’inici del paràgraf. No s’accepten segons nivells.

10. Pel que fa a la cursiva dins el text, hi aniran els mots individuals o expressions en altres llengües així com els títols d’obres artístiques, literàries o de publicacions periòdiques.

11. Les citacions textuals aniran sempre entre cometes, sense cap altra distinció especial, tret que siguin en llengua no catalana, cas en què aniran també en cursiva.

12. Es recomanable un llistat final de bibliografia bàsica (no extensiva), ordenada alfabèticament. Les referències s’encapçalaran pel primer cognom de l’autor i el segon si és un cognom comú) seguit de l’abreviatura del nom (Ex: Farrerons, O.). Tota referència feta dins el text s’ha incloure en la bibliografia final, i preferentment tota citació bibliogràfica ha de ser citada en el text. Per citar les referències es recomana la disposició següent:

Referències generals a una obra:

  • Albesa, C. (1996). Postals del Montseny 2. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
  • Farreras, M. (1929). El Montseny, su presente y su porvenir. Barcelona: Ed. Garrofé.

Referències particulars a un fragment o pàgina:

  • Boada, M. (2003). Introducció. En Pagespetit, Ll. 111 fonts del Montseny i molts indrets per descobrir. Sant Vicenç de Castellet: Farell editors.

Referències a revistes o publicacions periòdiques:

  • Carmona, J.M.; Font, X.; Viladevall, M. (2002). Relació entre les característiques químiques de les aigües subterrànies del Montseny i el seu context geològic. Barcelona: Diputació de Barcelona. V Trobada d’Estudiosos del Montseny.

Referències a documents en línia:

13. Per a les crides de nota es fan servir numerets volats correlatius (en posició de superíndex). Preferiblement se situen a final de paràgraf i no a final de mot. Tant en l’un cas com en l’altre, se situen sempre després dels signes de puntuació. (Ex: “…constituïa una declaració d’intencions.5”).

14. No es disposa de revisió ortogràfica, que serà responsabilitat de l’autor.

15. Pel que fa a la revisió d’estil i de proves d’impremta, es durà a terme de manera ordinària per part del Consell de Redacció. En el cas que sigui necessari hom es posarà en contacte amb l’autor.


Nota biogràfica de l’autor. Publicació

16. Els articles no podran ser mai anònims, ni signats sota pseudònim. Es recomana que l’article tingui un màxim de quatre autors. En cas d’articles d’una associació o grup, es suggereix que estigui signat per algun membre significat de l’associació (per exemple el president o el secretari

17. L’article acabarà sempre amb una nota biogràfica de l’autor, de 800 caràcters amb espais com a màxim (que inclogui població i any de naixement). Una nota per cada autor de l’article (Ex: si hi ha tres autors, tres notes biogràfiques).

18. La publicació d’un article (al format paper i també al web) serà sempre amb caràcter gratuït. Per cada article publicat els autors rebran, a mode de cortesia, dos exemplars del llibre en format paper.

Opinió

19. L’associació Amics del Montseny i el Consell de Redacció de Monografies del Montseny no necessàriament comparteixen les opinions expressades pels autors en els seus treballs.